1. WIELKANOCNE ZWYCZAJE – kontynuacja tematu z marca
 2. WIOSNA NA WSI
  •  Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i odpowiadania na pytania dotyczące tekstu
  •  Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i ekspresji ruchowe
  •  Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt gospodarskich i tego co dzięki nim uzyskujemy
  •  Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności manualnych
  •  Usprawnianie narządów mowy – ćw. ortofoniczne
 3. DBAMY O PRZYRODĘ
  •  Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,  kształtowanie nawyków proekologicznych,
  •  Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wypowiadaniu się na określony temat,
  •  Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego,
  •  Kształtowanie świadomości ekologicznej i nawyków ekologicznych – segregowanie śmieci,
  •  Poznanie znaczenia procesu przetwarzania odpadów, co można zrobić ze śmieci – dzieci wykonują ekologiczną zabawkę
 4. TEATR
  •  Rozwijanie mowy
  •  Zachęcanie do zabawy w teatr poprzez zorganizowanie kącika teatralnego
  •  Teatr jako miejsce kultury i sztuki
  •  Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu  
  •  Poznanie znaczeń związanych z teatrem np. widownia, scena, kurtyna, aktor, reżyser, scenograf
  •  Dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia
  •  Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role
 5. EDUKACJA MATEMATYCZNA
  • Doskonalimy – posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Dodawanie i odejmowanie z użyciem liczmanów, klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych. Nazywanie figur geometrycznych. Orientacja w przestrzeni (lewa, prawa).
 1. PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
  • Doskonalimy – Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów. Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie, łączenie kropek, kalkowanie, prace plastyczne.
 2. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Serdecznie dziękujemy
p. R. Szajda
za przesyłanie propozycji edukacyjnych dzieciom i rodzicom.
Dziękujemy !!!

Bardzo dziękujemy rodzicom dzieci:

 • Kuby P za zorganizowanie dziewczynkom 8 marca w naszej grupie.
 • Frania za zorganizowanie dziewczynkom 8 marca w naszej grupie.
 • Asi za ołówki dla grupy.