1. Jestem Polakiem i Europejczykiem
  • Wskazywanie różnic między miastem a wsią
  • Zapoznanie z herbem swojej miejscowości
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
  • Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej
  • Zapoznanie z wyglądem mapy Polski
  • Jestem Europejczykiem – zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej
  • Zapoznanie z nazwami państw należących do UE
 2. Majowa łąka i jej mieszkańcy
  • Poznanie wybranych mieszkańców łąki (wygląd, środowisko i sposób życia)
  • Rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące,
  • Wyjaśnienie pojęcia: ptaki, ssaki, ryby, owady
  • Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci
 3. Święto mamy i taty
  • Podawanie informacji na temat swojej rodziny – wygląd rodziców, zawód rodziców, czynności domowe, wspólne spędzanie czasu
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych – okazywanie uczuć, szacunek, pomoc, akceptacja i miłość
  • Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych członków rodziny
  • Temat w literaturze i plastyce, odwołanie się do wiedzy i doświadczeń dzieci
 4. Edukacja matematyczna
  • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie do 10, przedstawianie działań w zapisie
  • Utrwalenie nazw liczebników porządkowych
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
  • Waga – określanie ciężaru
 5. Przygotowanie do nauki czytania i pisania
  • Wdc kształtowanie sprawności manualnej (szlaczki, różne techniki prac plastycznych)
  • Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej, czytanie krótkich ilustrowanych tekstów
 6. Współpraca z rodzicami
  • Ogłoszenia, informacje dla rodziców na tablicy informacyjnej w szatni oraz na stronie przedszkola
  • Rozmowy indywidualne na potrzebę zaistniałej sytuacji
  • Pomoce dla dzieci do zajęć