Założenia dydaktyczno – wychowawcze na październik.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c październik.

Temat: Jesień w sadzie.

 • zapoznanie z nazwami drzew owocowych,
 • poznawanie wybranych owoców egzotycznych; segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie,
 • wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę,
 • wyrażanie własnych obserwacji w pracy plastycznej,
 • obserwowanie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie – układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń.

 

Temat: Jesień na działce

 • wielozmysłowe poznawanie warzyw,
 • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • kształtowanie poczucia rytmu muzycznego,
 • zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi – układanie prostych dialogów i opowiadań,
 • zachęcanie do zabawy w teatr,
 • wymienianie nazw zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu.

 

Temat: O sobie samym.

 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,
 • nabywanie świadomości własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała),
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i nazywania emocji,
 • organizowanie zabaw muzyczno – ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
 • przyporządkowanie odpowiednich barw (barwy ciepłe lub zimne) bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
 • zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości.

 

Temat: Nasze zmysły.

 • uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów.
 • podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku; poznawanie różnych rodzajów okularów,
 • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych potrzebach, wyjątkowych zdolnościach,
 • kształtowanie empatii – pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności,
 • uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka; dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku,
 • nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły,
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy– głośny,

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
 • rozpoznawanie i kontynuowanie rytmów,
 • budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi, poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • kształtowanie umiejętności stosowania określeń: przed, za, po lewej stronie, po prawej stronie,

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć
 • Stały kontakt – rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola