Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec

 1. Wszystkie dzieci są nasze.
 2. Na moim podwórku.
 3. Zbliżają się wakacje.
 4. Tata moim bohaterem.
 5. Wakacyjne podróże.

Temat :  Wszystkie dzieci są nasze.

 • Poszerzenie wiadomości na temat kontynentów oraz żyjących tam dzieci;
 • Poznawanie warunków życia dzieci z różnych stron świata;
 • Budowanie szacunku do innych ludzi różniących się wyglądem, mówiących różnymi językami, poznawanie ich kultury;
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości;
 • Dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • Pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;
 • Usprawnianie pracy narządów mowy- języka, warg , żuchwy. Wspieranie rozwoju mowy;
 • Kształtowanie umiejętności starannego kolorowania w obrębie konturu z dbałością o właściwy dobór barw.

Temat: Na moim podwórku.

 • Zachęcanie do interesowania się przyrodą. Badanie przyrody;
 • Zwracanie dzieciom uwagi na zastosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec nieznajomych;
 • Poznawanie pojazdów z naszego podwórka;
 •  Rozwijanie ogólnej sprawności dzieci;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wymarzonego placu zabaw – tworzenie dłuższych wypowiedzi;
 • Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami;
 • Kształtowanie umiejętności skupienia uwagi podczas obcowania z literaturą dziecięcą.

Temat: Zbliżają się wakacje.

 • Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego;
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji;
 • Przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznej zabawy;
 •  Utrwalanie numerów alarmowych. Poznanie wybranych znaków ostrzegawczych z jakimi dziecko może się spotkać w czasie wakacji;
 • Rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Temat: Tata moim bohaterem.

 • Pogłębienie więzi emocjonalnej z rodziną, wyrażanie swoich emocji w stosunku do najbliższych;
 • Zachęcanie do wypowiedzi na temat swojego Taty, jego wyglądu i zainteresowań;
 • Uświadomienie roli taty w życiu dziecka;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego;
 • Rozwój muzykalności i podstawowych zdolności muzycznych ( poczucie rytmu, tempa, dynamiki, pamięci muzycznej).
 • Rozwijanie zdolności plastycznych;


Temat: Wakacyjne podróże.

 • Zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji;
 • Utrwalanie znanych i zapoznanie innych nieznanych pojazdów oraz  ich zastosowanie;
 • Budzenie zainteresowania różnymi regionami turystycznymi Polski;
 • Poznawanie krajobrazu nadmorskiego, górskiego oraz nizinnego;
 • Stwarzanie okazji do poznawania nazw państw sąsiadujących z Polską oraz do zdobycia podstawowych informacji o tych krajach;
 • Zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek,


Edukacja matematyczna

 • Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy,  pór roku;;
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podawaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych oraz kolorów;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb w zakresie do 10;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania z wykorzystaniem liczebników głównych i porządkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie do 10.

         
Metoda Krakowska – Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania

 • Utrwalanie  samogłosek : samogłoski prymarne: A U Ó I, sekundarne: O, E, Y.
 • Wizualizacje i obrazki z wizerunkiem ust;
 • Przyporządkowania samogłosek do różnych obrazków sytuacyjnych z życia dziecka;
 • Układanie sekwencji dwóch, a następnie trzech identycznych samogłosek;
 • Odczytywanie samogłosek z książeczki „Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt1

Współpraca z rodzicami

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Kontakt mailowy i messengerowy;
 • Przygotowanie występu z okazji Zakończenia roku przedszkolnego;
 • Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych;
 • Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.