Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień

1. Co cieszy Mikołaja?
2. Jakie sporty uprawia Pani Zima?  
3. O czym w święta każdy z nas pamięta?
4. Realizacja projektu pt.:"Bajkowa wyprawa" 

Temat : Co cieszy Mikołaja?

Poznanie tradycyjnego wyglądu, cech i roli Świętego Mikołaja;
Zapoznanie z Legendą o Świętym Mikolaju;
Poznanie tradycji związanych ze Świętym Mikołajem w różnych krajach;
Poznanie zawodu Górnika;
Poznanie pojęć : Barbórka, Górnik, mikołaj, zaprzęg, renifery, wolontariat;
Stymulowanie rozwoju mowy; Rozwijanie słuchu fonematycznego;
Logorytmiczny zabawy przedszkolaka – reagowanie na zmianę tempa i wysokości dźwięków;
Rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat: Jakie sporty uprawia Pani Zima?

Budzenie zainteresowania przyrodą. Zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z zimową porą;
Poznawanie wybranych zimowych dyscyplin sportowych;
Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy zimą;
Utrwalanie nazw dni tygodnia;
Rozwijanie postawy badawczej;
Stymulacja zmysłu dotyku poprzez zabawy ze sztucznym śniegiem;
Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;
Doskonalenie motoryki dużej.

Temat: O czym w święta każdy z nas pamięta?

Poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji panujących w kraju w okresie świąt Bożego Narodzenia;
Poszerzenie wiadomości na temat tradycji około świątecznych w innych krajach;
Rozbudzenie zainteresowania kulturą innych państw;
Wspólne kolędowanie- wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej;
Doskonalenie umiejętności składania życzeń;
Wyrażanie i nazywanie różnych emocji towarzyszących Świętom Bożego Narodzenia;
Rozwijanie percepcji słuchowej.

Temat: Realizacja projektu pt.: „Bajkowa wyprawa”

Rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa;
Systematyczne Poznawanie bajek z zakresu literatury klasycznej;
Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno;
Doskonalenie umiejętności komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami i tworzenia spójnych wypowiedzi. Poszerzanie słownictwa;
Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia;
Doskonalenie umiejętności słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu;
Rozwijanie samodzielności i motywacji do działania.

Rozwijanie zainteresowania literami: e, E, s, S, b, B, oraz cyfrą 7 w toku zabaw.

Edukacja matematyczna

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb;
Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;
Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy.

Metoda Krakowska - Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:

Wprowadzenie sylab otwatych: BA, BO, BE, BU, BÓ, BI, BY – powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
Utrwalanie sylab otwatych: PA, PO, PE, PU, PÓ, PI, PY; MA, MO, ME, MU, MÓ, MI, MY
Odczytywanie sylab otwartych z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 4

Współpraca z rodzicami:

Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć ( m.in. produkty na świąteczne pierniki);
Kontakt mailowy i messengerowy;
Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
Uczestniczenie w akcjach charytatywnych: „Góra grosza”; „Bożonarodzeniowa zbiórka potrzebnych rzeczy dla Domu samotnej Matki w Brwinowie”;
22.12.2022 Przedstawienie z okazji Święta Bożego Narodzenia.