Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień

1.     Chciałbym być sportowcem

        2.     Wielkanoc

        3.     Dbamy o przyrodę

        4.     Moja miejscowość, mój region       

Temat :  Chciałbym być sportowcem.

 • Zapoznanie z pojęciem „sport”, „sportowiec”. Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Oglądanie obrazków różnych sportów;
 • Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem stadionu sportowego;
 • Zapoznanie z zasadami uczciwej gry i sportowej walki – fair play;
 • Rozwijanie sprawności całego ciała; nabywanie koordynacji wzrokowo- ruchowej;
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno –porządkowych, bieżnych z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych , organizowanych metoda opowieści ruchowych, ze śpiewem;

Temat:  Wielkanoc.

 • Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się Święta Wielkanocne;
 • Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami dotyczącymi Świąt  Wielkanocnych;
 • Wdrażanie do kultywowania tradycji wielkanocnych;
 •  Wysiewanie  zboża i rzeżuchy. Obserwowanie wzrostu roślin;
 • Doskonalenie umiejętności plastycznych – posługiwanie się różnymi technikami i narzędziami przy tworzeniu pisanek/ ozdób świątecznych.;
 • Umuzykalnianie dzieci;

Temat: Dbamy o przyrodę.

 • Rozwijanie u dzieci troski o środowisko przyrodnicze;
 • Budzenie wrażliwości na piękno przyrody;
 • Zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach;
 • Wyjaśnianie roli drzew i wody w życiu ludzi i zwierząt;
 • Wzbogacenie słownika czynnego dzieci o pojęcia: ekologia, recykling, segregacja;
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania konkretnych działań: segregowanie odpadów, zbieranie makulatury.
 • Doskonalenie sprawności manualnych;
 • Kształtowanie umiejętności skupienia uwagi;

Temat: Moja miejscowość, mój region.

 • Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą;
 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych miejsc, zabytków;
 • Zapoznanie z herbem swojej miejscowości;
 • Utrwalanie swojego adresu zamieszkania;
 • Wskazywanie różnic miedzy miastem, a wsią;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

Edukacja matematyczna

 • Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy, pór roku;
 • Dostrzeganie następstwa czasowego wydarzeń w przyrodzie;
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podawaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych oraz kolorów;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb w zakresie do 10;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania z wykorzystaniem liczebników głównych i porządkowych.

Współpraca z rodzicami

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Kontakt mailowy i messengerowy;
 • Przygotowanie występu z okazji Pasowania na Przedszkolaka;
 • Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.