Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj

 1. Jestem Polakiem i Europejczykiem.
 2. Łąka wiosną.
 3. Co się dzieje w kosmosie?
 4. Moi rodzice

Temat :  Jestem Polakiem i Europejczykiem.

 • Utrwalenie wiadomości na temat polskich symboli narodowych;
 • Wskazywanie na mapie Polski miejsc znanych dzieciom;
 •  Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej;
 • Wyjaśnienie znaczenia słowa stolica. Zapoznanie z herbem Warszawy; wzbogacenie słownictwa;
 • Poznanie biegu Wisły;
 • Zapoznanie z bohaterami wybranych polskich legend;
 • Poszerzenie wiedzy o regionach i atrakcjach turystycznych Polski;
 •  Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej;
 • Rozwijanie wyobraźni;
 • Kształcenie wyczucia rytmu.

Temat:  Łąka wiosną.

 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt, owadów oraz roślin jakie można spotkać wiosną na łące.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat mieszkańców łąki;
 • Poznanie cyklu rozwojowego mniszka lekarskiego i biedronki. Poznanie znaczenia wybranych owadów (np. pszczół, mrówek) dla przyrody i ludzi.
 • Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.

Temat: Co się dzieje w kosmosie?

 • Rozwijanie zainteresowania tematyką kosmosu, wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kosmosu;
 •  Poznanie pojęć związanych z kosmosem ( np. astronauta, rakieta, planeta, orbita, kometa, asteroida, gwiazda, galaktyka, Słońce, Księżyc);
 • Poznanie planet, oraz kolejności ich położenia w Układzie Słonecznym;
 • Poznanie pracy astronauty;
 • Rozwijanie zdolności swobodnego wypowiadania się;
 • Kształtowanie umiejętności skupienia uwagi.

Temat: Moi Rodzice

 • Pogłębienie więzi emocjonalnej z rodziną, wyrażanie swoich emocji w stosunku do najbliższych;
 • Nazywanie członków rodziny oraz relacji pokrewieństwa;
 • Zachęcanie do wypowiedzi na temat swoich rodziców, ich wyglądu , upodobań i czynności domowych;
 • Zapoznanie ze schematem drzewa genealogicznego;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego;
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz poczucia rytmu;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych.

Edukacja matematyczna

 • Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy,  pór roku;
 • Dostrzeganie następstwa czasowego wydarzeń w przyrodzie;
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podawaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych oraz kolorów;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb w zakresie do 10;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania z wykorzystaniem liczebników głównych i porządkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie do 10.

  Metoda Krakowska – Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania:
 • Nauka powtarzania, rozpoznawania, i odczytywania samogłosek : samogłoski prymarne: A U Ó I, sekundarne: O, E, Y.
 • Wizualizacje i obrazki z wizerunkiem ust;
 • Przyporządkowania samogłosek do różnych obrazków sytuacyjnych z życia dziecka;
 • Układanie sekwencji dwóch, a następnie trzech identycznych samogłosek;
 • Odczytywanie samogłosek z książeczki „Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt1

Współpraca z rodzicami

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Kontakt mailowy i messengerowy;
 • Przygotowanie występu z okazji Dnia Rodziny;
 • Wykonanie przez dzieci z pomocą rodziców Drzewa Genealogicznego;
 • Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.