Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec

        1.     Znamy różne zawody

        2.      Na wiosenne powitanie

        3.     Wiosna na wsi

        4.      W teatrze

        5.      Wiosenne hodowle

Temat :  Znamy różne zawody.

 • Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami – Pilot, Krawcowa, Policjant, Strażak, Listonosz, oraz z atrybutami koniecznymi w danej pracy;
 • Poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem;
 • Wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów;
 • Uświadomienie znaczenia pracy dla ludzi;
 • Poznawanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci;
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej i małej motoryki.

Temat:  Na wiosenne powitanie.

 • Budowanie wiedzy o świecie przyrodniczym. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem nowej pory roku – wiosny;
 • Rozmowa na temat warunków atmosferycznych panujących w marcu;
 • Oglądanie zdjęć kwiatów, które pojawiają się wczesną wiosną, poznawanie ich nazw;
 •  Zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski oraz ich zwyczajami;
 • Wzbogacenie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia. Uświadomienie potrzeby ochrony ptaków;
 • Poznanie zawodu ornitologa;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz koncentracji uwagi;
 • Ćwiczenia sprawności manualnej;
 • Doskonalenie wrażliwości słuchowej;
 • Wdrażanie do wypowiadania się na temat utworu literackiego.

Temat: Wiosna na wsi.

 • Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi( wygląd, środowisko życia, pożywienie);
 • Wzbogacenie słownika czynnego dzieci  o nazwy  młodych osobników zwierząt hodowlanych;
 •  Naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta, doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu;
 • Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt;
 • Kształtowanie umiejętności skupienia uwagi podczas zajęć. Nauka uważności;
 • Doskonalenie sprawności manualnych.

Temat: W teatrze.

 • Poznanie wybranych form teatralnych : teatr żywego aktora, teatr lalek, teatr cieni, paluszkowy – pacynki i kukiełki, pantomima;
 • Zapoznanie z warsztatem pracy aktora oraz innych osób pracujących w teatrze. Naśladowanie ruchów aktorów;
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania emocji;
 • Kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w teatrze;
 • Rozwijanie sprawności narządów mowy, artykulacji oraz słuchu fonemowego;
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej;

Temat: Wiosenne hodowle.

 • Oglądanie zdjęć kwiatów, które pojawiają się wczesną wiosną, utrwalanie ich nazw;
 • Założenie własnej hodowli;
 • Zapoznanie z pracą ogrodnika;
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczej i prowadzenia hodowli roślin;
 • Rozwijanie dużych grup mięśniowych;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo ruchowej;
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka.

Edukacja matematyczna

 • Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy,  pór roku;
 • Dostrzeganie następstwa czasowego wydarzeń w przyrodzie;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;
 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych oraz kolorów;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb w zakresie do 10;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania z wykorzystaniem liczebników głównych i porządkowych.

Współpraca z rodzicami

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Kontakt mailowy i messengerowy;
 • Przygotowanie występu z okazji Pasowania na Przedszkolaka;
 • Wspólne utworzenie kącika wiosennego;
 • Przygotowanie upominków dla dziewczynek z okazji Dnia Kobiet;
 • Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.