Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń

  1. Realizacja projektu pt.: „Bajkowa wyprawa”
  2. Czy można cofnąć czas?
  3. Kto to taki: mama mamy, tata taty?
  4. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

Temat : Realizacja projektu pt.: „Bajkowa wyprawa”

Rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa;
Systematyczne Poznawanie bajek z zakresu literatury klasycznej;
Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno;
Doskonalenie umiejętności komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami i tworzenia spójnych wypowiedzi. Poszerzanie słownictwa;
Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia;
Doskonalenie umiejętności słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu;
Rozwijanie samodzielności i motywacji do działania.

Temat: Czy można cofnąć czas?

Utrwalanie nazw pór roku i ich cech charakterystycznych;
Budzenie zainteresowania przyrodą. Zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z zimową porą;
Oglądanie starych kalendarzy różnego typu;
Poznanie układu kalendarza: miesiące, tygodnie, dni;
Poznawanie narzędzi służących do pomiaru czasu;
Utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia;
Zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy; poznawanie nazw pór dnia;
Doskonalenie percepcji słuchowej;
Rozwijanie mowy;
Rozwijanie postawy badawczej.

Temat: Kto to taki: mama mamy, tata taty?

Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do Babci i Dziadka;
Uczenie sposobów wyrażania uczuć oraz kulturalnego zachowania się wobec swoich dziadków i osób starszych;
Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta;
Przygotowanie upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka;
Rozwijanie pamięci muzycznej;
Ćwiczenie uwagi i koncentracji;

Temat: Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

Kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania zwierząt w okresie zimowym i konieczności ich dokarmiania;
Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt;
Poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce;
Znajomość sposobów dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie, oraz rodzaju pokarmów, którymi można dokarmiać zwierzęta zimą;
Poznanie pracy leśnika;
Doskonalenie dykcji i artykulacji;
Rozwijanie postawy proekologicznej
Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego.

Rozwijanie zainteresowania literami: u, U, j, J, y, Y, oraz cyfrą 8 w toku zabaw.

Edukacja matematyczna:

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb;
Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;
Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy;
Zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy; poznawanie nazw pór dnia.

Metoda Krakowska - Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:

Wprowadzenie sylab otwatych: LA, LO, LE, LU, LÓ, LI, LY – powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
Utrwalanie sylab otwatych: PA, PO, PE, PU, PÓ, PI, PY; MA, MO, ME, MU, MÓ, MI, MY, BA, BO, BE, BU, BÓ, BI, BY
Odczytywanie sylab otwartych z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 4

Współpraca z rodzicami:

Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
Kontakt mailowy i messengerowy;
Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
??.01.2023 Przedstawienie z okazji Święta Babci i Dziadka