Założenia dydaktyczno-wychowawcze MAJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC MAJ

MOTYLE

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • WIOSENNA MAJOWA ŁĄKA
 • Rozbudzanie zainteresowania przedszkolaków światem przyrody
 • Zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami wybranych mieszkańców łąki i wyjaśnienie, jaką rolę pełnią oni w środowisku.
 • Uświadomienie maluchom zagrożeń płynących ze świata zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 i więcej.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Słuchanie bajek i innych utworów literatury dziecięcej oraz omawianie ich treści.
 • Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej przy muzyce.
 • Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
 • DOMOWI ULUBIEŃCY
 • Dziecko  rozpoznaje i nazywa najpopularniejsze zwierzęta domowe ( pies, kot,  chomik, papuga, rybki).
 • Poznanie sposobu opiekowania się swoim ulubieńcem.
 • Dostrzeganie potrzeby zwierząt i stara się je zaspokajać.
 • Poznanie mowy ciała kota i psa
 • Dziecko wie, jak zachować się w kontakcie z groźnym psem.
 • Naśladowanie głosem i ruchem wybrane zwierzęta.
 • Uważne słuchanie czytanych utworów literackich, potrafi odpowiedzieć na postawione pytania.
 • Wypowiadanie się na temat swojego pupila. Budowanie logicznych i poprawnych gramatycznie zdań.
 • Rozpoznawanie zwierząt po odsłonięciu fragmentu jego zdjęcia.
 • MAMA I TATA
 • kształtowanie tożsamości między innymi poprzez rozwijanie przynależności do rodziny- dzielenie się opowieściami o swoich bliskich
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami, rozwijanie postawy szacunku do rodziców
 • rozwijanie rozumienia potrzeby i znaczenia społecznego pracy oraz postawy szacunku do wszelkiej pracy; zrozumienia, że praca jest ważna w życiu człowieka
 • kształtowanie potrzeby sprawiania przyjemności bliskim osobom, m. in. poprzez doświadczanie radości z możliwości obdarowania kogoś samodzielnie wykonanym prezentem
 • WIERSZE I PIOSENKI
 • Nauka i utrwalanie inscenizacji na zakończenie roku

Edukacja matematyczna:

– Próby przeliczania do 5 (powyżej z chętnymi); przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie

– używanie pojęcia mniej/więcej/ tyle samo

Współpraca z rodzicami:

– pomoc w nauce roli na występ z okazji zakończenia roku

– uzupełnianie strony internetowej grupy oraz tablicy informacyjnej w szatni

– stały kontakt telefoniczny i mailowy

DODATKOWO REALIZUJEMY:

-program umuzykalniający Pauliny Chmurskiej „Rosnę śpiewająco”- numer na MAJ

– praca Metodą Krakowską „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” J. Cieszyńskiej

Utrwalanie sylab  PA, PO, PE, PU, PÓ, PY, próba wprowadzenia sylab MA, MO, ME, MU, MY, MI