Założenia dydaktyczno – wychowawcze na luty.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA LUTY

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: Jestem samodzielny w kuchni

 • Poznanie czynności jakie wykonują osoby pracujące w kuchni (kucharki), zwrócenie uwagi na ich ubiór, rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów wykorzystywanych w pracach kuchennych.
 • Zwrócenie uwagi na potrzebę spożywania owoców i warzyw.
 • Uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się przy stole.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.
 • Rozpoznawanie produktów za pomocą zmysłu smaku.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – odgłosy dochodzące z kuchni.

Temat: Znamy te bajki.

 • Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia – wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
 • Wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą – słuchanie baśni, wierszy i opowiadań.
 • Zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego – kształtowanie nawyku szanowania książek.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji (na podstawie własnych doświadczeń i przeżyć bohaterów bajek).
 • Wskazywanie postaci bajkowych (fantastycznych) w utworach literatury dziecięcej.
 • Omawianie wybranych wartości moralnych (np. dobra, odwagi) na podstawie zachowania bohaterów literackich.
 • Rozwijanie spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej.

Temat: Chciałbym być matematykiem.

 • Stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
 • Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania: porządkowanie

obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,

 • Dostrzeganie podobieństw między przedmiotami ze względu na ich położenie w przestrzeni.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych.
 • Mierzenie przedmiotów, rozumienie stałości miary (wysokość, szerokość, długość) używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.
 • Określanie, który przedmiot jest lżejszy, a który cięższy.
 • Ocenianie odległości – rozwijanie umiejętności mierzenia;


EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów (obrazków) ze względu na przeznaczenie.

Utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku.

Dostrzeganie rytmów w ułożonym ciągu (przedmiotów, obrazków); kontynuowanie rytmów.

Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.

Umiejętność ustalania kolejności zdarzeń.

Utrwalanie nazw figur geometrycznych – układanie mozaiki.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– zorganizowanie  zebrania  z  rodzicami  podsumowującego pracę  dydaktyczno – wychowawczą      w I semestrze (10.02.2023 godz. 17:00)

– przygotowanie do balu karnawałowego,

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców,

– zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola,

– przekazanie informacji dotyczącej podsumowania pracy dydaktyczno – wychowawczej w I semestrze.