Założenia dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec.

Temat: Dzieci z całego świata:

 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów, poznawanie ich kultury,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności,
 • wypowiadanie się na temat swojego przyjaciela, określanie cech przyjaciela,
 • wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci, porównywanie warunków życia na różnych kontynentach,
 • budzenie zainteresowania własnym świętem, określanie swoich zainteresowań.

Temat: Moje podwórko:

 • kształtowanie umiejętności planowania działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wymarzonego placu zabaw – tworzenie dłuższych wypowiedzi,
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego, odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • poznanie wybranych owadów (np. pszczół, mrówek), ich pożyteczności dla przyrody i ludzi, poznanie etapów rozwojowych pszczoły,
 • wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób.

 Temat: Wkrótce wakacje:

 • zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji,
 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem,
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznej zabawy,
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury,
 • określanie miejsc, po których porusza się dany środek lokomocji,
 • zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek,
 • wypowiadanie się na temat miejsc wakacyjnego odpoczynku.

   EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,
 • określanie różnic między kołem a kulą,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem zbiorów zastępczych,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej na kartce,
 • rozróżnianie zbiorów  – równolicznych i nierównolicznych,
 • doskonalenie umiejętności  określania pory roku, dni tygodnia, miesięcy, odnajdywanie dat w kalendarzu (1 czerwca, dzień urodzin)
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie, klasyfikowanie.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć.
 • Rozmowy  indywidualne  na życzenie  rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.
 • Realizacja programu umuzykalniającego  „Rosnę śpiewająco”.
 • Zebranie z Rodzicami – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 • Organizacja uroczystości na zakończenie roku przedszkolnego.