Założenia dydaktyczno – wychowawcze na maj.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

Temat: Moja miejscowość, mój region.

 • Określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto) .
 • Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).
 • Zapoznanie z polską muzyką klasyczną.

Temat: Moja ojczyzna.

 • Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego.
 • Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.
 • Zachęcanie do aktywnego wypoczynku na łonie natury.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
 • Utrwalanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.
 • Zapoznanie z wybranymi legendami polskimi.

Temat: Majowe łąka.

 • Obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących latem w przyrodzie.
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej – poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

Temat Święto rodziców:

 • Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
 • Dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt.
 • Określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.
 • Układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • Uwrażliwianie na różne gatunki muzyczne.
 • Poznawanie zawodów rodziców.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • Rozwijanie intuicji geometrycznej; dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach; wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Ćwiczenia w określaniu cech wielkościowych.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia elementów, kodowania wyniku liczenia.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych w sytuacjach życia codziennego.
 • Porównywanie przedmiotów.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej i orientacji na kartce.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

Kontakt mailowy- propozycje ćwiczeń i zabaw online.

Stały kontakt mailowy .

Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.