Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W PIASTOWIE

Podstawa prawna :

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.)
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę dba o ich bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy rozróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 3. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne
  z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 4. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność,
 • Zapewniamy bezpieczeństwo,
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko,
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie , w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw.

Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób. Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji w respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Dzieci uczą się oddzielać dobro od zła. katalog wartości obejmuje także : piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka opartych na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

System pomocy psychologiczno- pedagogicznej polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

Celem jest usprawnienie współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, ujednolicenie sposobu współdziałania nauczycieli.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia , projekt , metody aktywizujące, twórczego myślenia.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie realizacji koncepcji swojej pracy .

Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach rodziców, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają,
 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia w których biorą udział dzieci.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, min: poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona min:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich
 • rozwijania,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowany jest plan współpracy z rodzicami.

Plan ten obejmuje:

 • pozyskiwanie opinii rodziców, współdecydowanie,
 • udział rodziców w modyfikowaniu Koncepcji pracy przedszkola ukierunkowanej na bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci (ankiety dla rodziców dzieci nowoprzyjętych),
 • wspomaganie rozwoju dziecka, integracja na linii nauczyciel – rodzice,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna dla rodziców,
 • promocja zdrowia,
 • organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje dziania oraz idee zrównoważonego rozwoju.

REALIZACJA ZADAŃ MA NASTĘPUJĄCE FORMY:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • ajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci
 • onsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • aktualizacja strony internetowej placówki
 • organizacja dni otwartych , zajęć otwartych dla rodziców i warsztatów
 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców
 • przy współudziale nauczycieli i specjalistów.
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych.

TRADYCJE PRZEDSZKOLA

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne.

Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

Nasze tradycje to min:

 • pasowanie na przedszkolaka,
 • mikołajki, spotkania i zabawy z Mikołajem,
 • rodzinne spotkania z okazji Bożego Narodzenia,
 • Bal karnawałowy,
 • biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • rodzice dzieciom – przedstawienia dla dzieci w wykonaniu rodziców okazji Dnia Dziecka,
 • zielony dzień w przedszkolu,
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury – udział w różnorodnych przedsięwzięciach min: Piastowskie kolędowanie, Dni Piastowa, spotkania przedświąteczne dzieci z Burmistrzem, pracownikami oświaty i urzędu miasta (montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci)
 • organizacja kiermaszu wielkanocnego,
 • organizacja międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego,
 • udział w międzyprzedszkolnej olimpiadzie sportowej,
 • udział w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia
 • piknik rodzinny,
 • Absolwenci dzieciom – teatrzyki, koncerty, wspólne zabawy;
 • organizowanie spotkań z autorami książek dla dzieci,
 • udział w akcjach charytatywnych.

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych jak również narodowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • jest samodzielny,
 • potrafi współdziałać w zespole
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • jest zainteresowany literaturą i sztuką,
 • lubi działania twórcze,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne

w zakresie wychowania przedszkolnego a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne

m.in. logopedę ,psychologa. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania

przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej.

Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego , nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.

W celu kreatywnego wykonywania zadań i pojawiających się problemów oraz doskonalenia

Pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: zespół ds. ewaluacji , promocji , edukacji
i inne w miarę potrzeb.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie , w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację

przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble , kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu

oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Priorytety na lata 2014 -2019

 • Podjęcie działań na rzecz wdrażania nowatorstwa pedagogicznego
 • Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej
 • Lepsza organizacja pracy zespołowej
 • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami
 • Aktualizacja i doskonalenie pomocy psychologicznej