Założenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c styczeń

Temat: Mijają dni ,  miesiące, lata.

 • Współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
 • Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności  i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy z dziećmi w różnym wieku
 • Wzbogacanie wiedzy na temat tekstów literackich

Temat: Zima i zwierzęta.

 • Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
 • Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik – poznanie wyglądu wybranych ptaków
 • Poznawanie sposobów pomagania zwierzętom ( np. dokarmianie ptaków zimą)

Temat: Babcia i dziadek

 • Nazywanie członków bliższej  i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
 • Dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt.
 • Uczestniczenie w przedszkolnych uroczystościach z dziadkami z okazji ich świąt;  przedstawianie krótkiego programu artystycznego.
 • Wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków.
 • Rozwijanie pamięci słuchowej – nauka wierszy fragmentami ze słuchu.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Kształtowanie postaw szacunku do osób starszych.

Temat: W świecie sztuki – teatr.

 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych
 • Poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru.
 • Poznawanie roli, jaką odgrywa muzyka w przedstawieniu teatralnym.
 • Rozwijanie zdolności aktorskich.
 • Nabywanie pewności siebie

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 •  Rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków i symboli
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok..
 • Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • Układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • Realizacja projektu „Bohater tygodnia”
 • Organizacja spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Rozmowy  indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • Aktualizacja informacji na tablicy ogłoszeń.
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola