Założenia dydaktyczno – wychowawcze na maj.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MAJ

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: Łąka wiosną.

 • Obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie i nazywanie zwierząt, owadów oraz roślin jakie można spotkać wiosną na łące.
 • Poznanie znaczenia wybranych owadów (np. pszczół, mrówek) dla przyrody i ludzi.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.  
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat mieszkańców łąki.

Temat: Wiosna na wsi.

 • Wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym.
 • Poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, nazywanie ich domów.
 • Rozróżnianie, nazywanie i naśladowanie odgłosów dochodzących z wiejskiego podwórka – rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Poznanie znaczenia zwierząt hodowlanych w życiu człowieka – pogłębianie wiedzy na temat korzyści płynących z hodowli zwierząt.

Temat: Znamy różne zawody.

 • Poznanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu  – poznanie wykonywanych czynności, zwrócenie uwagi na ubiór i narzędzia pracy.
 • Gromadzenie wiadomości na temat różnych zawodów – rozbudzanie zainteresowania pracą ludzi.
 • Nabywanie wiedzy na temat zawodów o ważnym znaczeniu społecznym: strażak, lekarz, ratownik medyczny, policjant.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez nabywanie i okazywanie szacunku dla ludzi różnych zawodów i poszanowania efektów ich pracy.

Temat: Moi rodzice.

 • Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • Pogłębienie więzi emocjonalnej z rodziną, wyrażanie swoich emocji w stosunku do najbliższych;
 • Nazywanie członków rodziny oraz relacji pokrewieństwa;
 • Zachęcanie do wypowiedzi na temat swoich rodziców, ich wyglądu i upodobań. Poznawanie zawodów rodziców.
 • Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
 • Układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.


EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • Rozwijanie intuicji geometrycznej; dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach; wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Ćwiczenia w określaniu cech wielkościowych.
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych w zakresie dostępnym dziecku.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych w sytuacjach życia codziennego.
 • Porównywanie przedmiotów.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej i orientacji na kartce.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców,

– zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola,

–  realizacja programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,

– rozmowy indywidualne wynikające z bieżących potrzeb.