Założenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: Zwierzęta są głodne.

 • Poznanie sposobów pomagania leśnym zwierzętom w zimie.
 • Zapoznanie z pracą leśnika.
 • Obserwowanie przyrody, rozpoznawanie śladów ptaków na śniegu.
 • Rozpoznawanie i nazywanie ptaków odwiedzających karmnik.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – odgłosy ptaków.

Temat: Zimo, baw się z nami.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.
 • Nazywanie zjawiska atmosferycznych charakterystycznych dla zimy – rozwiązywanie zagadek – utrwalanie.
 • Kształtowanie umiejętności ustalania kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później).
 • Wybieranie bezpiecznego miejsca do zimowej zabawy.
 • Rozwijanie pamięci słuchowej – nauka krótkich wierszyków.
 • Woda i lód – badanie właściwości wody w dwóch stanach skupienia.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości – dobieranie pasujących do siebie obrazków.

Temat: Babcia i dziadek.

 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.
 • Rozwijanie mowy – kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
 • Ukazanie sposobów niesienia pomocy starszym osobom.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozpoznawanie odgłosów z bliskiego otoczenia – ćwiczenia słuchowe.
 • Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych.


EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Utrwalanie nazw pór roku.

Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku.

Wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

Dostrzeganie i kontynuowanie rytmów – rytmiczność występująca w przyrodzie.

Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.

Umiejętność ustalania kolejności zdarzeń.

Utrwalanie nazw figur geometrycznych.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– realizacja projektu edukacyjnego „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”,

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców,

– zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola,

– rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji.