Założenia dydaktyczno- wychowawcze- wrzesień

 

 

 1. Witamy przedszkole!
 • Tworzenie warunków do adaptacji dzieci i poznania przedszkola;
 • Budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci;
 • Zapoznanie z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich;
 • Zwiedzanie pomieszczeń przedszkola;
 • Utrwalanie imion kolegów z grupy;
 • Wprowadzenie przyjaznej atmosfery.
 1. Nie jestem sam wielu kolegów już mam
 •  Wprowadzenie przyjaznej atmosfery;
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, proszę, dziękuję;
 • Próby ośmielania dzieci do publicznego wypowiadania się;
 • Wspólne ustalenie zasad postępowania;
 • Budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci;
 • Utrwalanie imion kolegów z grupy.
 1. Przedszkolaki znają znaki
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • Poznanie symboliki kolorów świateł sygnalizatora;
 • Wzbogacanie słownictwa o wyrażenia związane z ruchem drogowym;
 • Różnicowanie kształtów : trójkąt, koło, kwadrat;
 • Rozwijanie aparatu mowy w ćwiczeniach ortofonicznych i w trakcie śpiewania.
 1. Jesień w sadzie
 • Kształtowanie nawyku jedzenia owoców;
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców;
 • Klasyfikowanie owoców wg barwy;
 • Przeliczanie z użyciem liczebników głównych;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wiersza i wypowiadania się na temat jego treści;
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • Rozwijanie aparatu mowy w ćwiczeniach ortofonicznych i w trakcie śpiewania.