Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

         1.  Co z czego otrzymujemy?

         2. Jak wyglądał świat przed milionami lat?

         3. Moje prawa i obowiązki

         4. Urządzenia elektryczne

Temat :  Co z czego otrzymujemy?

 • Zapoznanie dzieci z procesem powstawania pieczywa – od ziarenka do bochenka;
 • Zapoznanie z zawodem piekarza, oraz miejscem pracy piekarza (piekarnia);
 • Zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych;
 • Rozwijanie sprawności rąk oraz zmysłu dotyku poprzez przesiewanie mąki, kreślenie palcem w mące, wyrabianie i ugniatanie ciasta z masy solnej;
 • Ćwiczenia oddechowe, logopedyczne usprawniające pracą narządów oddechowych oraz narządów mowy;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 • Doskonalenie sprawności manualnych –  wycinanie nożyczkami, lepienie z plasteliny, masy solnej, malowanie farbą, rysowanie;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Temat: Jak wyglądał świat przed milionami lat?.

 • Poznanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na ziemi przed milionami lat;
 •  Wzbogacenie wiedzy o dinozaurach: rozpoznawanie dinozaurów oraz zapoznanie z życiem dinozaurów;
 •  Poznanie teorii wyginięcia dinozaurów;
 • Poznawanie historii powstania węgla kamiennego i jego właściwości;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;
 •  Stymulacja zmysłu dotyku;
 • Kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości; poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny w związku z obchodami Święta Niepodległości;

  Temat:  Moje prawa i obowiązki.

 • Kształtowanie u dzieci świadomości  posiadania praw i obowiązków;
 •  Kształtowanie u dzieci tolerancyjnych zachowań i postaw, dostrzeganie potrzeb innych;
 •  Budowanie empatii;
 •  Kształtowanie postawy szacunku do praw innych ludzi;
 • Rozwijanie koncentracji uwagi;
 • Rozszerzanie doświadczeń sensorycznych;
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – kreślenie prostych wzorów z uwzględnieniem zasad prawidłowego chwytu narzędzi do pisania oraz kreślenie od lewej do prawej;
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka. Wprowadzanie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia;

 Temat: Urządzenia elektryczne

 • Rozpoznawanie po wyglądzie i dźwięku urządzeń elektrycznych, które znajdują się w domach dzieci;
 • Poznanie przeznaczenia urządzeń elektrycznych;
 • Utrwalanie wiadomości na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym;
 • Doskonalenie analizy sylabowej z wykorzystaniem nazw urządzeń elektrycznych;
 • Rozwijanie  koordynacji wzrokowo- ruchowej;
 • Poszerzanie słownictwa dzieci; rozwijanie mowy;
 • Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonywania prac plastycznych;

Edukacja matematyczna

 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych, słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb ;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;

Współpraca z rodzicami

 • Spotkania indywidualne z rodzicami;
 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Organizacja konkursu plastycznego „Świąteczna skarpeta”;
 • Kontakt mailowy;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.