Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń

1. Tak mija nam czas
2. Zwierzęta zimą
3. Kim są rodzice moich rodziców ?
4. Fryzjer, weterynarz, czy lekarz?

Temat: Tak mija nam czas.
– Wzbogacenie wiedzy na temat zegarów;
– Zapoznanie z zawodem zegarmistrza;
– Utrwalanie nazw pór roku i ich cech charakterystycznych;
– Budzenie zainteresowania przyrodą. Zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z zimową porą;
– Oglądanie starych kalendarzy różnego typu;
– Poznanie układu kalendarza: miesiące, tygodnie, dni;
– Utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia;
– Zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy; poznawanie nazw pór dnia;
– Doskonalenie percepcji słuchowej;
– Rozwijanie mowy; Rozwijanie słuchu fonematycznego;
– Rozwijanie postawy badawczej.

Temat: Zwierzęta zimą.
– Kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania zwierząt w okresie zimowym i konieczności ich dokarmiania;
– Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt;
– Poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce;
– Znajomość sposobów dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie, oraz rodzaju pokarmów, którymi można dokarmiać zwierzęta zimą;
– Zdobywanie wiedzy o pracy leśniczego; rozwijanie kreatywności;
– Wzbogacenie wiedzy o zwierzętach;
– Doskonalenie dykcji i artykulacji;
– Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego.

Temat : Kim są rodzice moich rodziców ?
– Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do Babci i Dziadka;
– Poznanie sposobów na spędzanie wolnego czasu z babcią i dziadkiem;
– Uczenie sposobów wyrażania uczuć oraz kulturalnego zachowania się wobec swoich dziadków i osób starszych;
– Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta;
– Uwrazliwienie dzieci na potrzeby osób starszych;
– Przygotowanie występu i laurek z okazji Dnia Babci i Dziadka;
– Rozwijanie pamięci muzycznej;
– Ćwiczenie uwagi i konkoncentracji;
– Analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby.

Temat: Fryzjer, weterynarz, czy lekarz?
– Poznanie pracy projektanta; rozwijanie wyobraźni;
– Utrwalenie nazw zawodów;
– Zapoznanie z przyrządami i akcesoriami potrzebnymi do wykonywania zawodów;
– Wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów dawnych i współczesnych;
– Poznanie pracy archeologa;Rozwijanie sprawności manualnej;
– Rozwijanie umiejętności przewidywania.

Rozwijanie zainteresowania literami: s, S, n, N, b, B, w toku zabaw.

Edukacja matematyczna:
– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb;
– Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;
– Wprowadzenie dodawania jako przybywania elementów;
– Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
– Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy;
– Zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy; poznawanie nazw pór dnia.

Metoda Krakowska – Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
– Utrwalenie sylab : SZA, SZO, SZE, SZU, SZÓ, SZY; ŻA, ŻO, ŻE, ŻU, ŻÓ, ŻY, RZA, RZO, RZE, RZU, RZÓ, RZY- powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
– Odczytywanie sylab z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 10

Współpraca z rodzicami:
– Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
– Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
– Kontakt mailowy i messengerowy;
– Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
– 19.01.24 – Dzień popcornu
– 29.01.24 godz.15:30 Występ z okazji Święta Babci i Dziadka
– 30.01.24 – Dzień Lego