PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC MAJ

MOTYLE

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. MAMY RÓŻNE CHARAKTERY

Rozpoznawanie podstawowych emocji.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji.

Kształtowanie umiejętności określania własnego nastroju.

Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej przy muzyce.

  • CO W TRAWIE PISZCZY?

Rozbudzanie zainteresowania przedszkolaków światem przyrody

Zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami wybranych mieszkańców łąki i wyjaśnienie, jaką rolę pełnią oni w środowisku.

Uświadomienie maluchom zagrożeń płynących ze świata zwierząt.

Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

Słuchanie bajek i innych utworów literatury dziecięcej oraz omawianie ich treści.

Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.

  • W ŚWIECIE ZWIERZĄT

Dziecko  rozpoznaje i nazywa najpopularniejsze zwierzęta sawanny, dżungli, mórz i oceanów,

pól i lasów.

Dostrzeganie potrzeby zwierząt i stara się je zaspokajać.

Naśladowanie głosem i ruchem wybrane zwierzęta.

Uważne słuchanie czytanych utworów literackich, potrafi odpowiedzieć na postawione pytania.

Budowanie logicznych i poprawnych gramatycznie zdań.

Rozpoznawanie zwierząt po odsłonięciu fragmentu jego zdjęcia.

  • MOJA MAMA I MÓJ TATA

kształtowanie tożsamości między innymi poprzez rozwijanie przynależności do rodziny- dzielenie się opowieściami o swoich bliskich

wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami, rozwijanie postawy szacunku do rodziców

rozwijanie rozumienia potrzeby i znaczenia społecznego pracy oraz postawy szacunku do wszelkiej pracy; zrozumienia, że praca jest ważna w życiu człowieka

kształtowanie potrzeby sprawiania przyjemności bliskim osobom, m. in. poprzez doświadczanie radości z możliwości obdarowania kogoś samodzielnie wykonanym prezentem

WIERSZE I PIOSENKI

Nauka i utrwalanie inscenizacji na zakończenie roku

Edukacja matematyczna:

– Próby przeliczania do 5 (powyżej z chętnymi); przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie

– używanie pojęcia mniej/więcej/ tyle samo

Współpraca z rodzicami:

– pomoc w nauce roli na występ z okazji zakończenia roku

– wspólna organizacja Pikniku Rodzinnego 24.05.2024r.

– stały kontakt telefoniczny i mailowy

DODATKOWO REALIZUJEMY:

-program umuzykalniający Pauliny Chmurskiej „Rosnę śpiewająco”- numer na MAJ

– praca Metodą Krakowską „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” J. Cieszyńskiej

Wprowadzenie sylab  PA, PO, PE, PU, PÓ, PY.