ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STYCZEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

NA MIESIĄC STYCZEŃ

MOTYLE

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Biało dookoła – zima nas woła
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie,
 • Kształcenie umiejętności wnioskowania,
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia,
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w różnych formach ekspresji: językowej, muzycznej, ruchowej i plastycznej,
 • Rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni.

 

 1. Sto lat dla babci i dziadka
 • współdziałanie w planowaniu i przygotowaniu uroczystości z udziałem
  najbliższych: babć i dziadków,
 • kształcenie przywiązania i okazywanie szacunku dla bliskich osób –
  zacieśnianie więzi rodzinnych
 • nauka podawania informacji na temat najbliższych osób
 • kształtowanie wypowiedzi dzieci na temat ilustracji
 • ćwiczenie pamięci w trakcie nauczania wierszyków potrzebnych do przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • umuzykalnianie poprzez zabawy muzyczno-ruchowe

 

 1. Lubimy zimę
 • określanie cech zimowej pogody i krajobrazu
 • zabawy muzyczno-ruchowe przy muzyce
 • poznanie sportów zimowych oraz zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • ćwiczenia analizy wzrokowej, określanie różnic w wyglądzie przyrządów sportowych
 • rozumienie pojęcia para

 

Edukacja matematyczna:

– doskonalenie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy,

– przeliczanie w zakresie 5

– ustalanie równoliczności zbiorów

– dobieranie elementów w pary

 

Współpraca z rodzicami:

– pomoc w przygotowaniu dzieci do święta Dnia babci i dziadka – nauka wierszyków

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej

 

DODATKOWO REALIZUJEMY:

-program umuzykalniający Pauliny Chmurskiej „Rosnę śpiewająco”- numer na styczeń

-rozpoczęcie pracy Metodą Krakowską „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” J. Cieszyńskiej

Wprowadzenie wyrażeń dźwiękonaśladowczych oraz samogłosek A O U Ó I E Y