Założenia dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat: Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.

 • Celebrowanie Dnia Dziecka.
 • Kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do odmienności.
 • Dostrzeganie różnic i podobieństw między dziećmi; akceptowanie odrębności.
 • Wskazywanie w utworach literackich elementów fantastycznych, niezgodnych z rzeczywistością.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji – umiejętność przedstawiania ich za pomocą mimiki.
 • Dostrzeganie i szanowanie potrzeb innych dzieci.
 • Podkreślanie szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie.

Temat: Moje podwórko.

 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np. deszcz, burza, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura.
 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania krótkich tekstów (wierszy, opowiadań).
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.

Temat: Wakacje, znów będą wakacje.

 • Poznanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.; określanie w jaki sposób poruszają się pojazdy.
 • Przypomnienie znaczenia pasów i sygnalizacji świetlnej, przestrzeganie zasad podczas przechodzenia przez jezdnię.
 • Zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata.
 • Poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji; przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach np. zgubienia się w tłumie
 • Wyjaśnianie znaczenia pobytu na świeżym powietrzu oraz przyswajanie zasad właściwego ubierania się i ochrony w czasie upałów.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

 • Ustalanie liczebności zbiorów-  porównywanie.
 • Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach; utrwalenie nazw figur geometrycznych
 • Dostrzeganie i powtarzanie danego rytmu.
 • Utrwalanie umiejętności liczenia, stosowanie liczebników głównych i porządkowych.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej.
 • Porządkowanie jednorodnych obiektów na podstawie różnic występujących między nimi.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– realizacja projektu edukacyjnego „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”,

– organizacja „Pikniku rodzinnego” w ogrodzie przedszkolnym,

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców,

– zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola,

– rozmowy indywidualne wynikające z bieżących potrzeb.