TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ.

Przedszkole nr 1 „Pod Topolą” w Piastowie         

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ 

JAKO TERAPIA UZUPEŁNIJĄCA ODDZIAŁYWANIA LOGOPEDYCZNE – metoda Tomatisa

 Twórcą powyższej metody jest Alfred Tomatis (1920-2001)- francuski otolaryngolog. Wprowadził on rozróżnienie między dwoma procesami: słyszeniem i słuchaniem. Słyszenie jest procesem biernym uwarunkowanym sprawnie działającym narządem słuchu. Natomiast słuchanie (uwaga słuchowa) jest umiejętnością, która kształtuje się przez całe życie człowieka. Jest to aktywny proces- umiejętność skupienia uwagi  na dźwięku, który chcemy zanalizować i przetworzyć.  Jeżeli ta zdolność jest zaburzona dziecko nie jest w stanie skupić uwagi oraz zinterpretować kierowanych do niego komunikatów, co może mieć negatywny wpływ na jego zachowanie  i rozwój.

Skutecznym i pomocnym narzędziem w walce z zaburzeniem uwagi słuchowej  jest trening metodą Tomatisa.

Metoda Tomatisa to słuchowa stymulacja neurosensoryczna przy pomocy urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na nią sesje słuchania materiału dźwiękowego. Najczęściej jest nim muzyka Mozarta i chorały gregoriańskie.   Celem tej metody  jest poprawa procesów przetwarzania słuchowego,  a w konsekwencji polepszenie jakości komunikacji dziecka z otoczeniem.

Metoda Tomatisa kierowana jest między innymi do osób z :

  • zaburzeniami koncentracji,
  • zaburzeniami mowy,
  • trudnościami z różnicowaniem głosek zbliżonych fonetycznie,
  • trudności z pisaniem ze słuchu (dyktanda),
  • trudnościami ze zrozumieniem ustnych instrukcji i poleceń,
  • problemami z czytaniem i pisaniem,
  • trudnościami w nauce języków obcych,
  • trudnościami w opowiedzeniu, co robiły w ciągu dnia ( w przedszkolu, w szkole),

Metoda Tomatisa ma szerokie zastosowanie. Może przynieść korzystne efekty u dzieci z trudnościami szkolnymi, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami artykulacyjnymi, z płynnością mówienia, a także z koncentracją.

Metoda   Tomatisa   jest  terapia  uzupełniającą, która   nie   zastąpi  innych  działań,  np. logopedycznej, pedagogicznej, ale może korzystnie wpłynąć na postępy terapii.

Bibliografia:

  1. Głos Pedagogiczny, Metody terapii METODA TOMATISA, FORUM MEDIA POLSKA Sp .z o.o., Poznań, 2015.

                                                                                                                                                                                Alicja Więckowska- logopeda,  pedagog  specjalny