Założenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

GRUPA ŚWIETLIKI

Temat: Pierwszy raz w przedszkolu (2 tygodnie)

 • Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem sali zabaw
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających poznaniu imion koleżanek i kolegów z grupy
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych przed posiłkami, po zabawie
 • Wspomaganie w opanowaniu czynności samoobsługowych
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy w sali i ogrodzie przedszkolnym
 • Nazywanie barw podstawowych
 • Podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej
 • Udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie
 • Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela (ruchowych, orientacyjno – porządkowych, rytmicznych, naśladowczych)

Temat: Nadeszła jesień.

 • Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie
 • Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • Poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności
 • Wielozmysłowe poznawanie liści
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i emisyjnych – wspomaganie rozwoju aparatu mowy
 • Rozwijanie zainteresowania muzyką, śpiewem i tańcem; reagowanie na przerwę w muzyce

Temat: Co robią zwierzęta jesienią

 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • Rytmiczne poruszanie się przy muzyce
 • Nazywanie wybranych zwierząt (jeż, wiewiórka, ) określanie ich cech charakterystycznych
 • Uczestniczenie w zabawach naśladowczych – odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt
 • Nabywanie sprawności manualnej – lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru)
 • Dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok.

Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– zebranie organizacyjne

– aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców;

– aktualizacja strony internetowej;

– rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji.