Założenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień.

Temat : Co słychać w przedszkolu?
• Nabywanie umiejętności orientacji w pomieszczeniach przedszkolnych;
• Wdrażanie dzieci w rozkład dnia pobytu w przedszkolu;
• Ustalenie zasad panujących w grupie – Kodeks przedszkolaka;
• Stwarzanie przyjaznej atmosfery i budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu;
• Stwarzanie okazji do zintegrowania grupy;
• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
• Doskonalenie poczucia rytmu; rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej;

Temat:Jak być superbezpiecznym?
• Poznanie ogólnych zasad bezpieczeństwa;
• Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
• Uświadomienie roli zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
• Omawianie znaczenia wybranych znaków drogowych: ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu i nakazu;
• Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej;
• Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi;

Temat: Jakie są moje supermoce?
• Utrwalenie znajomości zmysłów; rozwijanie zmysłów; zachęcanie do dbania o zmysły;

• Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;

• Rozwijanie inteligencji emcjonalnej; nazywanie i rozpoznawanie podstawowych emocji; wyrażanie emocji za pomocą gestów i mimiki;
• Dążenie do zrozumienia własnej indywidualności;
• Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat;
• Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek.

Temat: Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?
• Rozpoznawanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni; wypowiadanie się na temat aktualnej pogody;
• Rozpoznawanie i nazywanie drzew rosnących w parku oraz ich liści i owoców;
• Rozpoznawanie przy pomocy dotyku skarbów jesieni (kasztany, jarzębina, kolorowe liście, żołędzie); rozwijanie zmysłu dotyku;
• Zapoznanie z wybranymi grzybami- jadalnymi i niejadalnymi;
• Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie i w ogrodzie;
• Wyrabianie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie podczas zabawy przy muzyce;
• Wyrabianie reakcji na zmiany dynamiczne;
• Budzenie ciekawości poznawczej;
• Rozwijanie aktywności badawczej;
• Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie i w ogrodzie.

Edukacja matematyczna:
• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie określonej cechy;
• Nazywanie figur geometrycznych;
• Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni;
• Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;


Współpraca z rodzicami:
• Zebranie organizacyjne;
• Rozmowy indywidualne wynikające z bieżących potrzeb i na życzenie rodziców;
• Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
• Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.