Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień

1. W przedszkolu
2. Oto ja
3. Moja droga do przedszkola
4. Jesień w parku, w lesie.

Temat : W przedszkolu.
– Nabywanie umiejętności orientacji w pomieszczeniach przedszkolnych;
– Poznanie osób pracujących w przedszkolu;
– Wdrażanie dzieci w rozkład dnia pobytu w przedszkolu
– Ustalenie zasad panujących w grupie – Kodeks przedszkolaka;
– Stwarzanie przyjaznej atmosfery i budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu;
– Stwarzanie okazji do zintegrowania grupy;
– Stymulowanie rozwoju mowy; Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
– Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i emisyjne, zabawy usprawniające pracę języka, gimnastyka buzi i języka;
– Doskonalenie poczucia rytmu; rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej;
– Rozwijanie sprawności fizycznej;

Temat: Oto ja.
– Poszerzanie wiadomości o sobie; wypowiadanie się na temat swoich zainteresowań;
– Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała; przypomnienie nazw części ciała;
– Utrwalenie znajomości zmysłów; rozwijanie zmysłów; zachęcanie do dbania o zmysły;
– Rozwijanie inteligencji emcjonalnej; nazywanie i rozpoznawanie podstawowych emocji; wyrażanie emocji za pomocą gestów i mimiki;
– Dążenie do zrozumienia własnej indywidualności;
– Rozwijanie pamięci;
– Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat;
– Wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu;
– Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek.

Temat: Moja droga do przedszkola.
– Uświadomienie roli zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
– Rozwijanie umiejętności poruszania się po drodze; rozpoznanie sygnalizacji świetlnej;
– Omawianie znaczenia wybranych znaków drogowych: ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu i nakazu;
– Poszerzanie wiedzy na temat zawodów; policjant, strażak, ratownik medyczny;
– Utrwalanie zasad udzielania pierwszej pomocy;
– Kształtowanie sprawności manualnej poprzez wyklejanie, malowanie farbą plakatową, oraz wycinanie;
– Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi;
– Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

Temat: Jesień w parku, w lesie.
– Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowanie ich do określonej pory roku;
– Rozpoznawanie i nazywanie drzew rosnących w parku oraz ich liści i owoców;
– Zapoznanie z astrami- charakterystycznymi kwiatami jesieni;
– Rozpoznawanie przy pomocy dotyku skarbów jesieni (kasztany, jarzębina, kolorowe liście, żołędzie); rozwijanie zmysłu dotyku;
– Zapoznanie z wybranymi grzybami- jadalnymi i niejadalnymi;
– Wyrabianie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie podczas zabawy przy muzyce;
– Wyrabianie reakcji na zmiany dynamiczne;
– Budzenie ciekawości poznawczej; Rozwijanie aktywności badawczej;

Edukacja matematyczna
– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy;
– Nazywanie figur geometrycznych;
– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczby;
– Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;
– Utrwalanie rytmów, kolorów.

Metoda Krakowska – Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
– Utrwalenie znajomości samogłosek (powtarzanie, rozpoznawanie i odczytywanie samogłosek): prymarne; A, U, Ó, I, sekundarne: O, E;
– Wizualizacje i obrazki z wizerunkiem ust;
– Układanie sekwencji dwóch, a następnie trzech identycznych samogłosek;
– Odczytywanie samogłosek z książeczki ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 1.
– Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych;
– Odczytywanie wyrazów dźwiękonaśladowczych z książeczki ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 2.

Współpraca z rodzicami:
– Zebranie organizacyjne: 06.09.2023r. ( środa) godz: 17:00;
– Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
– Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
– Kontakt mailowy i messengerowy;
– Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.