Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień

 1. Puk, puk, to ja, sztuka
  2. W świecie zwierząt
  3. Dbamy o przyrodę
  4. Polska – moja ojczyzna

Temat : Puk, puk, to ja, sztuk

 • Przypomnienie nazw instrumentów;
 • Synchronicza gra na instrumentach;
 • Rozwijanie mowy;
 • Poznanie zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową;
 • Wyrabianie poczucia rytmu; ilustrowanie piosenki ruchem;
 • Kształtowanie odruchu przyjmowania prawidłowej postawy ciała.
Temat: W świecie zwierząt 
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci o zwierzętach zamieszkujących sawannę, dżunglę, morza i oceany, pola i łąki;
 • Poznanie pożytecznej roli zwierząt;
 • Zapoznanie z problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów;
 • Zapoznanie z ciekawostakimi ze świata zwierząt;
 • Poznanie pojęć: ssaki; owady, gady, płazy, ptaki;
 • Odkrywanie znaczenia kolorów w świecie zwierząt;
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt będącymi pod ochroną;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat: Dbamy o przyrodę

 • Zapoznanie z działaniami jakie należy podejmować, aby żyć ekologicznie;
 • Rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety;
 • Utrwalenie zasad segregowania i wykorzystania odpadów;
 • Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę;
 • Rozwijanie swobody ruchów i orientacji w przestrzeni;
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej;

Temat: Polska – moja ojczyzna

 • Rozwijanie postawy patriotycznej; Utrwalenie polskich symboli narodowych;
 • Utrwalanie znajomości hymnu narodowego;
 • Wysłuchanie Legendy „Wars i Sawa”
 • Poznanie stolicy Polski i głównych rzek Polski; Poszerzenie wiedzy o Polsce;
 • Rozwijanie zainteresowania dzieci Europą;
 • Wykonanie pracy plastyczno- technicznej o tematyce patriotycznej.
 • Rozwijanie mowy; Rozwijanie słuchu fonematycznego.
Rozwijanie zainteresowania literami: ż, Ż, h, H

Edukacja matematyczna

 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowanie w zakresie dziesięciu;
 • Rozwijanie umiejętności mierzenia płynów;
 • Doskonalenie umiejętności porównania liczebności zbiorów;
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • Zapoznanie ze sposobami mierzenia długości;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Kodowanie
Metoda Krakowska - Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
 • Wprowadzenie sylab otwatych: HA, HO, HE, HU, HÓ, HI, HY; CHA, CHO, CHE, CHU, CHÓ, CHI, CHY- powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
 • Utrwalanie dotychczas poznanych sylab otwatych:
 • Odczytywanie sylab otwartych z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 12
Współpraca z rodzicami:
 • Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Kontakt mailowy i messengerowy;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
 • 23.04.2024r. Konkurs recytatorski
 • Zakładanie ogródka na terenie ogrodu przedszkolnego;
 • Dzień Muffinka