Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty

1. Wspaniałe zabawy na śniegu 
2. Baśnie,bajki, bajeczki 
3. Kosmiczne tajemnice
4. W dziecięcym laboratorium

Temat : Wspaniałe zabawy na śniegu

 • Rozwijanie zainteresowań zabawami zimowymi;
 • Rozwijanie mowy;
 • Zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi;
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych;
 • Badanie właściwości śniegu i lodu;
 • Rozwijanie sprawności manualnej; wrażliwości na sztukę;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego;
 • Zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.

  Temat: Baśnie , bajki, bajeczki
 • Rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa;
 • Systematyczne Poznawanie bajek z zakresu literatury klasycznej; rozpoznawanie bohaterów znanych baśni;
 • Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno;
 • Zapoznanie z procesem wydawniczym;
 • Poznanie zawodu bibibliotekarz; zapoznanie ze sposobami korzystania z biblioteki;
 • Poznanie nowych pojęć : autor, ilustrator, tłumacz;
 • Doskonalenie umiejętności komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami i tworzenia spójnych wypowiedzi. Poszerzanie słownictwa;
 • Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia;

Temat: Kosmiczne tajemnice

 • Poznanie zagadnień związanych z kosmosem; poznanie pojęcia: „Układ Słoneczny;
 • Utrwalanie nazw planet, oraz kolejności ich położenia w Układzie Słonecznym;
 • Utrwalanie wiadomości na temat pojazdów kosmicznych;
 • Zapoznanie z osobami które odbyły lot w kosmos;
 • Poszerzanie słownictwa; Poznanie różnicy między meteoroidem, a meteorytem;
 • Poznawanie wybranych gwiazdozbiorów;
 • Poznanie pojęć: astronauta, kosmonauta, tajkonauta;
 • Budzenie ciekawości poznawczej;
 • Rozwijanie aktywności badawczej.

Temat: W dziecięcym laboratorium

 • Zdobywanie informacji na temat pracy w laboratorium,
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji oraz wyciągania wniosków;
 • Poznawanie właściwości magnesu;
 • Rowijanie dziecięcej ciekawości oraz kreatywności;
 • Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu;
 • Rozwijanie aktywności badawczej;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego oraz swobody ruchów podczas zabawy;
Rozwijanie zainteresowania literami: w, W, g, G, p, P, oraz liczbą 7,8,9 w toku zabaw.

Edukacja matematyczna

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia na materiale konkretnym;
 • Doskonalenie umiejętności porównania liczebności zbiorów;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy;
 • Rozbudzanie zainteresowania kodokodowa;
 • Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych.
Metoda Krakowska - Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
 • Utrwalenie sylab otwatych: FA, FO, FE, FU, FÓ, FI, FY; WA, WO, WE, WU, WÓ, WI, WY- powtarzanie, rozumienie, nazywanie;
 • Utrwalanie dotychczas poznanych sylab otwatych:
 • Odczytywanie sylab otwartych z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej, zeszyt 10
Współpraca z rodzicami:
 • Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Kontakt mailowy i messengerowy;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
 • Zebranie grupowe podsumowujące pracę dydaktyczno- wychowawczą w I semestrze.
 • 8.02.2024r. „Tłusty czwartek” Realizacja projektu pt.: „Kreatywne dni nietypowe”
 • 9.02.2024r. Bal karnawałowy – Przygotowanie stroju dla dziecka;
 • 16.02.2024r. „Dzień kota” Realizacja projektu pt.: „Kreatywne dni nietypowe”