Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty

        1.     Na dalekiej północy

        2.      Podróż na biegun południowy

        3.     Magia karnawału

        4.     Chcę być matematykiem

Temat :  Na dalekiej północy.

 • Budzenie zainteresowania przyrodą i poznanie klimatu występującego na Arktyce;
 • Wzbogacenie wiedzy na temat  zwierząt żyjących na Arktyce;
 • Poznanie mieszkańców Arktyki – Inuitów, poszerzenie wiedzy na temat ich życia;
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi żyjącymi w różnych częściach świata;
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia (m.in. inuita, igloo, zorza polarna);
 • Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej;
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej i małej motoryki;
 •  Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zabawach i w sytuacjach zadaniowych;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat.

Temat: Podróż na biegun południowy.

 • Poznanie klimatu występującego na Antarktydzie;
 • Przybliżenie zagadnień związanych z życiem zwierząt zamieszkujących obszar bieguna południowego;
 • Poszerzenie wiadomości na temat życia pingwinów;
 • Poznanie właściwości lodu, kształtowanie zdolności do uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawisk;
 • Ćwiczenia oddechowe, gimnastyka buzi i języka;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i małej motoryki;
 • Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej;
 • Zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej;

Temat:  Magia karnawału.

 • Poznawanie literatury dziecięcej;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania czytanych bajek;
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej;
 • Rozróżnianie dobrych i złych zachowań;
 • Rozpoznawanie postaci z czytanych bajek;
 • Zapoznanie dzieci z tradycją balu karnawałowego;
 • Stwarzanie okazji do konstruowania wypowiedzi na określony temat;
 • Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej;
 • Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji słownej, ruchowej i plastycznej;
 • Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej; kształtowanie poczucia rytmu;
 • Wprowadzanie zasad zdrowej rywalizacji.

Temat: Chcę być matematykiem.

 • Stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
 • Kształtowanie umiejętności porównywania wysokości dzieci;
 •  Utrwalanie pojęcia para;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, oraz umiejętności liczenia;
 •  Ocenianie odległości – rozwijanie umiejętności mierzenia;
 • Doskonalenie sprawności manualnych.

Edukacja matematyczna

 • Utrwalanie nazw dni tygodnia, miesięcy,  pór roku.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • Utrwalanie nazw figur geometrycznych;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb w zakresie do 10
 • Doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach w zakresie do 10

Współpraca z rodzicami

 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Kontakt mailowy i messengerowy;
 • Przygotowanie strojów na bal karnawałowy;
 • Wykonanie z rodzicami „Maszyny do liczenia” jako pomocy do zajęć matematycznych;
 • Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.