Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik.

        1.     O sobie samym

        2.     Moje zmysły

        3.     Idzie jesień z deszczem

        4.     Dbamy o zdrowie

Temat : O sobie samym.

 • Kształtowanie świadomości własnego ciała ze szczególnym uwzględnieniem jego symetrii i różnicowania lewej i prawej strony
  ( wyróżnianie i nazywanie części ciała);
 • Nazywanie części twarzy. Określanie koloru oczu, włosów. Oglądanie ust- utrwalanie pojęć: „szerokie”, „wąskie”;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i nazywania emocji;
 • Stworzenie kalendarza urodzin;
 • Zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych;
 • Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i emisyjne, zabawy usprawniające pracę języka, gimnastyka buzi i języka,
 • Wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych;
 • Wdrażanie do udziału w zabawach ruchowych rozwijających sprawność fizyczną;
 • Doskonalenie umiejętności ustawienia się w kole, pociągu, w parach.

 Temat: Moje zmysły.

 • Rozwijanie zmysłów ( wzrok, słuch, dotyk, węch, smak), oraz zachęcanie do dbania o zmysły;
 • Rozpoznawanie jakiego zmysłu wymaga dana czynność;
 • Badanie faktur różnych materiałów;
 • Rozróżnianie dźwięków dochodzących z otoczenia, porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, cichy– głośny;
 • Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka;
 • Ćwiczenie narządów artykulacyjnych – warg i języka;
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
 • Kształtowanie sprawności manualnej poprzez wyklejanie, malowanie farbą plakatową, oraz wycinanie;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
 • Umuzykalnienie dzieci.

  Temat: Idzie jesień z deszczem.

 • Budowanie wiedzy o świecie przyrodniczym; dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem nowej pory roku – jesieni;
 • Poznawanie roli wody w życiu człowieka;
 • Rozpoznawanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni;  wypowiadanie się na temat aktualnej pogody;
 • Pobudzanie ciekawości badawczej – zabawy z wodą. Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach;
 • Rozwijanie percepcji słuchowej;
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej, kreślenie po śladzie z uwzględnieniem zasad prawidłowego chwytu narzędzi do pisania;
 • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat;
 • Zapoznanie z jesiennym repertuarem muzycznym;
 • Doskonalenie motoryki dużej  – rozwijanie skoczności.

   Temat: Dbamy o zdrowie.

 • Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych;
 • Upowszechnianie zdrowego stylu życia;
 • Wyposażenie w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia.  Zapoznanie z piramidą żywienia;
 • Wymienianie nazw zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu;
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o higienę jamy ustnej;
 • Zapoznanie z takimi zawodami jak: lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, stomatolog, farmaceuta;
 • Poszerzanie słownictwa dzieci, kształtowanie umiejętności budowania zdań złożonych;
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, kształtowanie poczucia rytmu;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej;
 • Rozwijanie koncentracji uwagi;

Edukacja matematyczna

 • Kształtowanie świadomości własnego ciała;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • Utrwalanie pojęć: duży, mały, szerokie, wąskie
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb ;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy;
 • Utrwalanie nazw kolorów.

 Współpraca z rodzicami

 • Spotkania indywidualne z rodzicami;
 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Kontakt mailowy;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola.