Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień.

        1.     W naszym przedszkolu

        2.     Droga do przedszkola

        3.     Idzie jesień… przez park i las

        4.     Co robią zwierzęta jesienią?

5.       Idzie jesień… przez ogród i sad

Temat : W naszym przedszkolu

 •  Poznanie sal i otoczenia przedszkola,
 •  Wdrażanie dziecka w rozkład dnia pobytu w przedszkolu,
 •  Ustalenie  zasad panujących w grupie – Kodeks przedszkolaka,
 •  Budowanie pozytywnych relacji w grupie,
 •  Stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających poznawaniu imion kolegów i koleżanek z grupy.
 •  Zapoznanie z zasadami zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 •  Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i emisyjne, zabawy usprawniające pracę języka, gimnastyka buzi i języka,
 •  Wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych,
 •  Rozwijanie zainteresowania śpiewem, tańcem i instrumentami muzycznymi,
 •  Doskonalenie motoryki dużej oraz wdrażanie dzieci  do reagowania na dany sygnał.

  Temat: Droga do przedszkola

 • Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego,
 • Kształtowanie świadomości bezpiecznego poruszania się w czasie drogi do przedszkola,
 • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
 • Omawianie znaczenia wybranych znaków drogowych: ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu i nakazu,
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,
 • Kształtowanie sprawności manualnej poprzez wyklejanie, malowanie farbą plakatową, oraz wycinanie,
 • Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi,
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez zabawy rytmiczne, wspólne muzykowanie.

  Temat: Idzie jesień… przez park i las

 • Budowanie wiedzy o świecie przyrodniczym; dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem nowej pory roku – jesieni,
 • Rozpoznawanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni; wypowiadanie się na temat aktualnej pogody,
 • Rozpoznawanie i nazywanie drzew rosnących w parku oraz ich liści i owoców,
 • Rozpoznawanie przy pomocy dotyku skarbów jesieni (kasztany, jarzębina, kolorowe liście, żołędzie); rozwijanie zmysłu dotyku,
 • Zapoznanie z wybranymi grzybami- jadalnymi i niejadalnymi,
 • Ćwiczenia oddechu: wdech przez nos i wydech przez usta,
 • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat,
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych,
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek,
 • Doskonalenie motoryki dużej – kształtowanie zmysłu równowagi.

   Temat: Co robią zwierzęta jesienią?

 • Rozpoznawanie zwierząt oraz poszerzenie wiedzy na temat ich życia jesienią, naśladowanie ruchów i głosów tych zwierząt,
 • Zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy
 • Ćwiczenie narządów artykulacyjnych – języka i warg,
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez pracę z ilustracjami- opisywanie obrazków itp; słuchanie czytanych bajek i opowiadań,
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – kreślenie po śladzie z uwzględnieniem zasad prawidłowego chwytu narzędzi do pisania oraz kreślenie od lewej do prawej.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • Reagowanie na zmiany tempa i określone sygnały.

Temat: Idzie jesień… przez ogród i sad

 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie i w ogrodzie.
 • Rozpoznawanie jesiennych owoców i warzyw, wykorzystując zmysł dotyku, węchu i smaku.
 • Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw.
 • Poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw.
 • Przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, składanie w całość pociętych obrazków.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności odczuwania radości ze wspólnej zabawy.

 • Edukacja matematyczna
 • Kształtowanie świadomości własnego ciała.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania określeń: przed, za, obok, nad, pod,
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znaku graficznego liczb .
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w trakcie zabawy,
 • Utrwalanie znajomości kolorów.

 Współpraca z rodzicami

 • Zebranie organizacyjne,
 • Spotkania indywidualne z rodzicami,
 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć.