ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

  1. TEMAT: Niby tacy sami a jednak inni

rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania
dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci
rozwijanie aktywności badawczej
zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków

2. TEMAT: Dbamy o nasze środowisko

zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka

budzenie wrażliwości na piękno przyrody zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska

wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym

wzbogacenie słownika dziecka

TEMAT: Zakończenie roku- przygotowujemy przedstawienie

rozwijanie umiejętności zapamiętywania krótkich tekstów i piosenek

kształtowanie poczucia rytmu poprzez śpiewanie piosenek i naukę tańca

wcielanie się w określone role

rozwijanie umiejętności bycia aktorem

TEMAT:  Pożegnania nadszedł czas- wakacyjne podróże

(2 tygodnie)

  • rozwijanie koncentracji uwagi
  • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
  • rozwijanie sprawności narządów mowy

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

Liczenie

  • Układanie prostych zadań tekstowych
  • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

  • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość 
  METODA SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKI CZYTANIA:  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:  
Utrwalanie poznanych paradygmatów  systematyczne przynoszenie przedmiotów potrzebnych na zajęciapiknik rodzinny –organizacja poczęstunku 7.06.2022r.zakończenie roku 15.06.2022r.pomoc w nauce ról na zakończenie rokuprzynoszenie strojów na zakończenie rokustały kontakt mailowy i telefonicznyzamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola