ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT (31.05-4.05)
 2. Rozwijanie zainteresowań zabawami matematycznymi
 3. Rozwijanie umiejętności segregowania elementów wg 1 lub 2 cech
 4. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
 5. Utrwalanie figur geometrycznych
 6. Rozwijanie umiejętności przeliczania
 7. BAŚNIE, BAJKI I BAJECZKI
 8. Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci.
 9. Rozmowa na temat różnych rodzajów książek oraz ich znaczenia w życiu człowieka.
 10. Wzbogacanie wiedzy na temat teatru;
 11. Utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze;
 12. Odgrywanie scenek sytuacyjnych według ustalonego scenariusza.
 13. MUZYKA WOKÓŁ NAS
 14. Wzbogacanie wiadomości na temat instrumentów muzycznych, poznawanie ich nazw.
 15. Poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki
 16. Muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych.
 17. BEZPIECZNE WAKACJE
 18. Poznanie charakterystycznych cech nadchodzącej pory roku – lata
 19. Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w chwili zagrożenia, utrwalanie zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach – powiadamianie dorosłych, znajomość telefonów alarmowych
 20.  Rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem oraz próby przewidywania, co może się zdarzyć, zapoznanie się z właściwościami wody i ognia,
 21. Stwarzanie okazji do dzielenia się własnymi doświadczeniami.
 22.  Utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek nad wodę, w góry oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania.
 23. Utrwalanie umiejętność rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych oraz uświadomienia sobie, jakie niebezpieczeństwa mogą z nich wynikać.

Edukacja matematyczna:

– przeliczanie do 5 (powyżej z chętnymi); przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie

– używanie pojęcia mniej/więcej/ tyle samo

– rozwiązywanie prostych zadań tekstowych (dodawanie, odejmowanie jako dokładanie ujmowanie)

Współpraca z rodzicami:

– pomoc w nauce roli na występ z okazji zakończenia roku

– uzupełnianie strony internetowej grupy oraz tablicy informacyjnej w szatni

– stały kontakt telefoniczny i mailowy

DODATKOWO REALIZUJEMY:

-program umuzykalniający Pauliny Chmurskiej „Rosnę śpiewająco”- numer na CZERWIEC

– praca Metodą Krakowską „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” J. Cieszyńskiej

Utrwalanie sylab  PA, PO, PE, PU, PÓ, PY  oraz sylab MA, MO, ME, MU, MY, MI

.